Pure Hatch

 Pure Col. Givens Hatch - Điều và điều bông chân xanhdòng gà tuyển chọn chuyên đá cựa tròn. Gà thuần một máu. Chạng gà 2kg4 – 2kg7

CẬP NHẬT NGÀY…….